Zásady ochrany osobných údajov

platné od 01.01.2024

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ webovej stránky https://www.neowis.sk je spoločnosť Neowis, s.r.o., Karola Adlera 1936/9, 841 02 Bratislava-Dúbravka, IČO 47907711, kontaktný email info{zavináč}neowis.sk.

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na bezpečnosť a ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

Dôvod, právne základy a účel spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez spracúvania osobných údajov by sme svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť svoje služby.

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy: Ide prevažne o fakturačné alebo kontaktné údaje, ktoré potrebujeme k plneniu zmluvy resp. k spracovaniu Vašej registrácie a súvisiacej komunikácie.

Plnenie našich zákonných povinností: pri uchovávaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou, alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Oprávnený záujem: pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb a niektorých marketingových činnostiach. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Súhlas: pri zasielaní obchodných oznámení, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Ohľadom vyradenia z príjemcov obchodných oznámení nás môžete kontaktovať.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná. Osobné údaje preto môžu byť spracúvané aj tretími osobami, ktoré možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

a) Obchodní partneri zabezpečujúci prevádzku informačných systémov a serverov, potrebných pre výkon našej podnikateľskej činnosti,
b) Obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu. Títo môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašich preferenciách a využívaní našej stránky. Viac informácií nájdete v časti Informácie o cookies nižšie.
c) Obchodní partneri zabezpečujúci plnenie našich povinností v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb alebo splnenie našich povinností, spracúvame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi. V prípade spracúvania osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu ukladáme údaje, kým neodpadne dôvod ich spracovania. Zvyčajne najviac po dobu 5 rokov. V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu, budú vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania daného súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje spracovávame manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prijali sme všetky potrebné opatrenia technického, personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia. Internetová stránka je zabezpečená protokolom SSL, tzn. že komunikácia medzi Vami a našou internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom, tak aby ju nemohla prečítať žiadna tretia strana.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  2. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  4. na prenosnosť osobných údajov,
  5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky a požiadavky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email info{zavináč}neowis.sk, alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa. V takomto prípade sme oprávnení žiadať poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti. Oznámenie o prijatých opatreniach Vám zašleme bez zbytočného odkladu, nie neskôr ako do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Informácie o Cookies

Čo sú súbory cookie

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite napr. na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Ako (ne)používame súbory cookie

Tieto webstránky NEpoužívajú žiadne súbory cookies, preto ani nevyžadujú súhlas s ich používaním. 

Môžte si to overiť online scannermi, ako napr. https://www.cookieyes.com/cookie-checker/?url=www.neowis.sk