Všeobecné obchodné podmienky

Tieto podmienky sú platné od 13.3.2021

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ webovej stránky https://www.neowis.sk je spoločnosť:
Neowis, s.r.o., Karola Adlera 1936/9, 841 02 Bratislava-Dúbravka
email: info{zavináč}neowis.sk
IČO: 47907711, DIČ: 2024146894, Neplatiteľ DPH
Bank.účet Tatra banka: 2941458653/1100, IBAN: SK9811000000002941458653
Spoločnosť je zapísaná v registri Mestský súd Bratislava III, registrácia č. Sro/100793/B

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava.

Objednávka / Kúpna zmluva

  1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný pre obe strany zmluvného vzťahu.
  2. Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webstránke www.neowis.sk alebo e-mailom. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
  3. V objednávke musí zákazník uviesť meno a priezvisko, kontaktnú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail. Fyzická a právnická osoba podnikateľ musí uviesť sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH. V objednávke musí byť ďalej uvedený názov tovaru alebo služby, počet kusov, požadovaný dátum dodania a dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom prihlasovacieho formulára tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a zákazníkom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkami deklarovanými v Zásadách ochrany súkromia).
  4. Objednávku potvrdzuje predávajúci e-mailom zákazníkovi zvyčajne do 48 hodín spolu s vystavenou faktúrou vo formáte PDF. Okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa č.102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov je chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
  5. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej na obdržanej faktúre a na účet v nej uvedený.
  6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku v rámci storno podmienok pre odstúpenie od zmluvy popísaných nižšie.

Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy služieb rôzne. Termín dodávky služby bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri spracovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky služby závislý na rozhodnutí kupujúceho.

Cena, platobné podmienky

1. Cena služby je stanovená cenníkom predávajúceho a je spravidla uvedená pri ponúkaných službách. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho.

3. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu alebo poskytnutie služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Odstúpenie od zmluvy

Storno podmienky pre webináre

Prihláška na webinár je záväzná, zákazník ju však môže bezplatne zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.
Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená (neodstúpi od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

  • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň webinára alebo po webinári, prípadne ak sa nezúčastní webinára bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
  • 50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 1-2 pracovné dni pred webinárom.

Záverečné ustanovenia

1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí ani žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

4.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku telefonickú a elektronickú (prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.